Poziv studentima putnicima

Na osnovu odredaba iz Ugovora o dodeli novčanih sredstava uz budžeta AP Vojvodine za 2010.godinu broj 106-451-00003/2010-04/22-2 i  451/2010-01 zaključenim između APV –Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Opštine Plandište, predsednik opštine Plandište,  dana 29. 09. 2010.godine, raspisao je

 JAVNI POZIV

ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU

ZA PERIOD OKTOBAR –DECEMBAR 2010. GODINE

 I

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju studenti koji :

-imaju prebivalište na području opštine Plandište

-školuju se na teret budžeta,

-prvi put upisuju godinu studija,

-svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima)  i

-nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

(Kriterijumi su utvrđeni od strane  Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje)

                                                        II

Ispunjenost uslova iz člana 1. dokazuje se podnošenjem odgovarajuće dokumentacije koja je od značaja  za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

1) Potvrda fakulteta/visoke škole kojom dokazuju da se školuju na teret budžeta i da prvi put upisuju godinu

2)   Kopija lične karte

3)Izjava da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija overene u Opštinskoj upravi ili Sudu.

 III

Visina regresa biće utvrđena naknadno, a zavisiće od sredstava iz Pokrajine i broja studenata koji ispunjavaju uslove.

 IV

 Prijave na Poziv iz stava 1 podnose se neposredno Opštinskoj upravi Plandište, Pisarnici ( u kancelariji broj  2  ) ili putem pošte  na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38  26 360 Plandište , sa naznakom „za regersiranje mesečnih karata studenata“.

  V

Prijave se podnose do 15. oktobra 2010. odnosno do kraja oktobarskog  roka.

VI

  Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli Opštine i mesnih kancelarija, na veb sajtu opštine (www.plandiste-opstina.rs) i putem lokalnih medija.

Broj:451-24/2010-01
Datum:29.09.2010.

P L A N D I Š T E

  Predsednik opštine

Zoran Vorkapić, dipl. ing. mašinstva-master

Scroll to Top