Projekat: „ZEEK – Zeleni edukativni EKO kamp“

Osnovni cilj projekta „Zeleni edukativni EKO kamp“ je edukacija edukatora za unapređenje kvaliteta života, što podrazumeva očuvanje i zaštitu okoline, menjanje starih i formiranje novih navika, odnosno stvaranje uslova za razvijenje ekološke svesti kod mladih. Ukupna vrednost projekta iznosi 572.125,64 dinara. Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade od strane Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta – sektor za omladinu.

 Prva faza projekta podrazumeva organizovanje dvodnevnog Eko-kampa, namenjenog edukaciji 16 prosvetnih radnika i 8 saradnika Crvenog krsta koji su članovi Kluba mladih. Ovakvim odabirom polaznika bile bi pokrivene sve škole na celoj teritoriji opštine i edukovan dovoljan broj mladih za predavače. U drugoj fazi projekta edukovani saradnici održaće jednodnevni kamp za 21-og vršnjačkog edukatora, uzrasta od 15 godina. Treća faza projekta je vršnjačka edukacija među mladima uz angažovanje edukovanih prosvetnih radnika, koja bi obuhvatila 120 dece. Edukovani prosvetni radnici i saradnici Crvenog krsta, svake godine bi vršili edukaciju mladih.
Ciljne grupe i korisnici projekta

– Mladi uzrasta od 15-30 godina;
– Prosvetni radnici;
– Stanovništvo opštine Plandište u celini;

Opšti cilj projekta je stvaranje individualnog stava prema svojoj sopstvenoj okolini, prema zemlji kao našem zajedničkom staništu koje ima vrednost za ceo ljudski rod. Pokretanje i učvršćivanje pozitivnih navika u ponašanju prema prirodi, dajući mladima objašnjenja i dobre primere uz samostalno otkrivanje i razumevanje pojava i procesa u prirodi. Razvoj ekološke svesti, usvajanje i širenje principa očigledne i empirijske nastave, učenje rešavanjem problema, pokretanje inicijative za očuvanje i negovanje životne sredine. Oko 150 mladića i devojaka će biti edukovano po principima očigledne nastave sa stanovišta holističkog i humanističkog pristupa životnoj sredini.

Neposredni cilj koji smo želeli da postignemo realizacijom predloženog projekta je edukacija mladih o lošem uticaju neprekidnog i nerazumnog uništavanja biljnog i životinjskog ekosistema, što može imati nesagledive posledice za opstanak budućih generacija na planeti Zemlji, kao i o važnosti očuvanja i prevencije u životnoj sredini, kako bi se smanjila zagađenja i uništavanje prirode koja nas okružuje, jer je to konkretan, rešiv i urgentan problem sa lošim efektom ukoliko se na njega ne odgovori.

Dalekosežni cilj ovog projekta, je da se mladi zainteresuju, pre svega za sopstvenu budućnost, jer izbor ekološke opcije znači direktno uticaj na ekološku scenu u sopstvenom okruženju, a time i na stvaranje uslova za bolju budućnost. Kao i podsticanje učesnika iz ciljne grupe ovog projekta, da se zainteresuju za rad u lokalnim ekološkim organizacijama. Još jedan od ciljeva projekta je i podizanje svesti stanovništva o važnosti očuvanja prirode koja nas okružuje, sa ciljem promene njihovog ponašanja ka ekološki prihvatljivim. Takođe, želimo da celokupnu javnost upoznamo sa problemima i posledicama njihovog ne rešavanja.

Scroll to Top