Projekat: „Otkup domaćinstava sa okućnicama“

REPUBLIKA SRBIJA                                                                 UJEDINJENE NACIJE

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE       VISOKI KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

PODRŠKA LOKALNIM AKCIONIM PLANOVIMA ZA IZBEGLICE

OTKUP KUĆA SA OKUĆNICAMA

Naziv Projekta: „Otkup domaćinstava sa okućnicama“
Trajanje projekta: 01.05.2010. – 31.12.2010
Dobijena sredstva: 4.750,000 din
Sopstvena sredstva: 250,000 din

Skraćena verzija projekta:

Opština Plandište ima probleme vezane za poboljšanje života i stvaranje mogućnosti za potpunu integraciju izbeglih lica. Ovaj projekt će upravo biti usmeren ka  poboljšanju života  i stvaranje mogućnosti za potpunu integraciju izbeglih lica  trajnim rešavanjem stambenog problema  socijalno najugroženijih izbeglica  otkupom starih seoskih kuća sa okućnicom shodno Nacionalnoj strategiji za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica, Strategiji za socijalnu zaštitu opštine Plandište i Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica  u opštini Plandište. Projekat će biti usmeren na trajno rešavanje stambenih problema socijalno najugroženijih izbeglica. Projekat predviđa kupovinu 7 kuća sa okućnicom , obezbeđivanje sedam grantova u visini od po 80.000,00 dinara za opremanje objekata i troškova za porez na prenos apsolutnih prava, troškove overe ugovora i uknjižbe. Time bi se unapredio kvalitet života izbeglih lica , ali i društvene zajednice ukupno. Projekat  će trajati  8 meseci, od maja do kraja decembra 2010. godine.Rezultati projekta bi se ogledali kroz  trajno rešavanje stambenog pitanja za sedam izbegličkih porodica, što bi stvorilo mogućnosti potpune integracije istih. Uspešna realizacija projekta  unaprediće život lokalne zajednice.

Cilje grupe i korisnici ovog projekta su izbegličke porodice bez rešenog stambenog pitanja sa boravištem odnosno prebivalištem u opštini Plandište.

Glavni preduslovi za realizaciju projekta su: kontinuirani interes Republike Srbije  i lokalne samouprave  za rešavanje pitanja integracije izbeglica ; odobren projekat, obezbeđeno finansiranje od strane Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i UNHCR i opštine Plandište; obavljanje svih aktivnosti  kvalitetno i u skladu sa harmogramom :zainteresovanost korisnika za kupovinu kuća; zainteresovanost  vlasnika za prodaju kuća ; uspešne propagiranje ovog projekta.

Na izradi ovog projektnog dokumenta u svim njegovim fazama učestvovao je Savet za upravljanje migracijama i trajna rešenja  izbeglica i IRL, Opštinska uprava -Služba za društvene delatnosti i povereničke poslove i Odsek za finasije i budžet, poverenik za izbeglice, Centar za socijalni rad, Crveni krst opštine Plandište .

Ukupna vrednost projekta je 5.025.000,00 dinara. Sredstva sa kojim učestvuje  podnosilac projekta, opština Plandište je 250.000,00 dinara, što čini 5% ukupne vrednosti, a  donator 4.775.000,00 dinara što čini 95% ukupne vrednosti projekta.

Održivost projekta biće obezbeđena  time što će nakon realizacije projektnih aktivnosti ovaj sistem funkcionisati samostalno.U toku realizacije projekta u obzir će biti uzeta ravnopravnost polova.U toku realizacije projekta poštovaće se svi pozitivni propisi, posebno Zakon o javnim nabavkama.

Scroll to Top