ПРОВЕРИТЕ СВОЈ ПОРЕЗ И ПОДНЕСИТЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ – ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге.

Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

Пријава у електронском облику подноси се преко порталa Јединственог информационог система ЈИС ЛПА, где се може извршити и увид у упит стања на рачунима.

За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем, а она је могућа на два начина:

  • Коришћењем корисничког имена и лозинке (username и password)
  • Коришћењем квалификованог електронског сертификата

Електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата. Обвезницима који су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен је увид у стање пореског дуга на територији целе Републике Србије.

 

1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети предајом попуњеног обрасца захтева у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију (Пландиште, Војводе Путника 38, канцеларија бр.5 или услужни центар шалтер бр. 4) за обвезнике који имају пребивалиште на територији општине Пландиште.

2. Кориснички налог и лозинку за коришћење он-лине упита стања обвезник, или лице које он овласти, искључиво преузима непосредно (уз приказ важеће личне карте). Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (у прилогу ОП образац).

3. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одсек, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити Захтев за доделу нове лозинке.

Scroll to Top