УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је свеобухватно упутство за грађане који желе да се прикључе на комуналне мреже као што су вода, струја, гас, канализација и грејање. Овај водич је намењен онима који тренутно бораве у нелегално изграђеним објектима.

Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње 15. септембра 2023. године и траје 30 календарских дана и након тог рока не могу се више подносити.

Овом иницијативом Министарство тежи даграђанима олакша приступ основним комуналним услугама.

Захтеве за привремено прикључење могуће је поднети радним данима на писарници Општине Пландиште, адреса Војводе Путника број 38 у Пландишту (Услужни центар, шалтер број 1).

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број 70 од 23. августа 2023. године), која прописује начине, услове и поступке за то прикључење.

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/70/1/reg

Образац за привремено прикључење за физичка лица;

Образац за привремено прикључење за стамбену заједницу и

Упутство за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру.

Изјава за власника да је објекат изграђен и да се користи за становање.

Изјава за власника који нема пребивалиште у објекту.

Scroll to Top