УРЕДБA О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19.

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник РС“, број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и члана 42. став 1. Закона о Влади (“Службени гласник РС“, број 55/2005, 71/2005 – исправка, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – УС, 72/2012, 7/2014 – УС, 44/2014 и 30/2018 – др. закон), Влада Републике Србије је дана 16.06.2021. године донела Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Комплетан текст Уредбе можете погледати ОВДЕ.

Scroll to Top