Покреће се поступак јавне набавке 10/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-92/2017-ИИ од 11.04.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4-94/2017-ИИ од 11.04.2017. године, припремљена је Конкурсна документација за отворени поступак за јавну набавку услуга:“Сузбијање ларви и одраслих форми  комараца,  крпеља и системска дератизација на територији општине Пландиште”.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top