ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:

Ј А В Н И  У В И Д
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РАДИО БАЗНE СТАНИЦE „BA1095_01 PA_ HAJDUČICA“ GSM900/DCS1800ˡ/UMTS2100/LTE1800

„ВИП мобиле“ д.о.о, Београд, Милутина Миланковића 1ж, поднео је дана 07.09.2017. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта „РАДИО БАЗНE СТАНИЦE „BA1095_01 PA HAJDUČICA “GSM900/DCS1800ˡ/ UMTS2100/LTE1800“ на кат. парц. бр. 670 КО Хајдучица.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 6, радним данима у времену од 8 до 13 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Scroll to Top