ИЗВЕШТАЈ СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОПШТИНА ПЛАЋА ПУН ИЗНОС ТРОШКОВА

ПРЕВОЗА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

 

Десета седница Скупштине општине Пландиште којом је председавао Горан Доневски, председник СО Пландиште, одржна је 15. 07.2021.године Пре усвајања дневног реда, председник је предложио допуну са једдном тачком која се односи на измене и допуне одлуке о социјалној заштити  општине Пландиште а која секонкретно односи на трошкове превоза за средњошколе које у шоку путују свакодневно путују од места сановања до места школе и за ученике који путују повремено, односно,  у дане викенда.

Одборници су једногласно усвојили дневни ред са укупно 10 тачака. Прво су разматрали и усвојили Одлуку о изради измена и допуна просторног плана општине Пландиште . У оквиру ове тачке речено је да плански документ треба да буде усклађен са фактичким стањем на терну.На основу изнема  моћиће да се промене наменске површине у насељеним местима Барице,Јерменовци , Велики Гај, Милетићево, Маргита, Стари Лец,  Хајдучица и Велика Греда. Циљ одлуке јесте побољшавања услова коришћења простора и стварање услова за нове инвестиције као и за формиеање додатних простора за озелењавање и заштитно зеленило.  Након тога,  одборници су донели  Одлуку о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља  Пландиште. Овом длуком ствара се могућност промене намене површина као и промене одређених уличних коридора  и усклађивање планског документа са фактичким стањем на терену у насељеном месту Пландиште.

Уследило је и доношење Одлуке  о изради измена и допуна детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље „Пландиште-1“.У оквиру овог питања речено је да Општинска управа  утврдила је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и подлеже обавези израде статешкепроцене утицаја на животну средину.

Одборници су након тога дали сагласност и на Извештај о пословању ЈП“Полет“ Пландиште за 2020.годину са Извештајем о коришћењу средстава из буџета општине Пландиште за ЈП“Полет“ за 2020.годину. Известилац је упознао већнике да Извештај о раду садржи податке о планираним изворима прихода  , планираним набвкама, плану инвестиција, елементе за целовито сагледавање цене производа и услуга, план зарада и запошљавања  као и критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности и пропаганду. У прошлој години ЈП „Полет“ Пландиште остварило је добит у износу од око 795.000,00 динара.

На последњој седници СО Пландиште  одборници су одредили доктора медицине Јовану Николић и Николу Благојевића и Аниту Франић за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти . Такође, утврдили су и престанак права доктора медицине који више не раде у Дому здравља „1.октобар „ Пландиште.

Последња тачка су одборничка питања.

Седници су присуствовали и председник и заменик председника општине, Јован Репац и Душан Ћурчић, заменик председника СО,  одборник, Владан Младеновић,  и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе општине Пландиште.

Све одлуке донете су једногласно.

 

 

 

Г.Р.

 

Scroll to Top