ИЗВЕШТАЈ СА 105. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последњом, 105. седницом Општинског већа која је на дневном реду имала 26 тачака, председавао је председник oпштине Пландиште, Јован Репац. На почетку седнице, председник је предложио допуну са једном тачком.

После усвајања записника са 101, 102. и 103. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрати и утврђивати Предлог Одлуке о месним заједницама на територији Општини Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да се том Одлуком уређује правни статус месне заједнице, укидање или промена подручја месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, права и дужности, број чланова савета, финасирањ и друга питања од значаја за рад и функционисање месне заједнице.  Након тога разматран је Предлог Одлуке о  изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет). У оквиру ове тачке речено је да се буџет коригује са 591.158.212 динара на 633.310.000 динара.

За Предлог Одлуке о накнадама за коришћење Јавних површина на територији Општине Пландиште речено је да је била на јавној расправи и да за то време није стигао ниједан коментар. Накнаде за коришћење јавне површине су: накнада за коришћење простора на јавној површини, наканада за коришћење јавне површоне за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица и накнада за коришћење јавне површине за извођење грађевинских радова  и изградњу. Одборници су одлучивали и о  Предлогу Одлуке о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, Предлогу Одлуке о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење Јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинеској управи општине Пландиште, Предлог о измени Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији Општине Пландиште која је предложена ради усклађивања са одрдбама Закона о становању и одржавању зграда. Одлука детаљно прописује начин и поступак обављања  привредне делатности у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради, као и мере које морају да се спроведу. Након тога, већници су усвојили Предлог Одлуке о погребним делатностима којом се прописују услови иначин обављања погребне делатности. Усвојена је Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште која се мења у члану 3, ставу 2. И гласи:2У Основној школи „Јован Јовановић Змај„ Хајдучица обавља се образовање одраслих у посебним одељењима и образовање иваспитање ученика са сметњама у развоју и инвлидитетом у оквиру посебног одељења од 1. до 8.разреда.“

Након тога већници су разматрали и усвојили  Извештаје о раду и финансијске извештаје за 2018.годину : МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица.

На 105. седници Општинског већа општине Пландиште усвојен је Предлог Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2019.годину. Програмом су утврђене следеће приоритетне групе: стара лица, особе са инвалидитетом, деца и млади, породице, сиромашни и незапослени и Роми. Већници су усвојили Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом за 2018.годину и Предлог Решења о одобравању исплате новчаних награда најбољим студентима са територије Општине Пландиште.

У оквиру текућих питања питано је да ли постоји могућност да се у Пландишту поставе 3 аутобуска стајалишта.

Scroll to Top