ИЗВЕШТАЈ СА 108. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Последња, 108. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у понедељак, 20.05.2019. године. Седницом је председавао председник општине, Јован Репац. На дневом реду седнице било је укупно 6 тачака.

Чланови Општинског већа општине Пландиште су након усвајања записника са 107. седнице прво утврђивати предлог Одлуке о јавним расправама. У оквиру ове тачке речено је да се овом одлуком ближе уређује начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката, односно планских докумената из надлежности општине Пландиште. Такође је речено да Јавна расправа може бити обавезна, у поступку припреме аката утврђених Одлуком а у складу са законом, односно Статутом и факултативна, у поступку доношења других општих аката из надлежности Скупштине општине. Одлуком је дефинисано да се Јавна расправа обавезно организује и спроводи у поступку припреме Статута, припреме Буџета, припреме Плана развоја и докумената јавних политика Општине, у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине, просторних и урбанистичких планова и у дргим случајевима предвиђеним законом и Статутом.

Након тога, већници су разматрали и усвојили Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште. У вези са овом тачком је речено да се Правилником уређују организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицамa, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања. Потреба за доношењем Правилнка проистекла је из чињенице да је један број запослених отишао у пензију и због промене радних места.

Већници су разматрали и усвојили и Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су Захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа питања.

Scroll to Top