ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Двадесета седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у четвртак, 01.04.2021. године. На дневном реду последње седнице Општинског већа општине Пландиште предложено је 8 тачака. Већници су, на предлог председника општине, Јована Репца, председавајућег седницом усвојили и две допунске тачке дневног реда, обе се односе на употребу текуће буџетске резерве, једна за потребе Културно-образоввног центра „Вук Караџић“ Пландиште а друга, за потребе Месне заједнице Маргита.

Већници су на овој седници прво разматрали Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар – децембар 2020. године за који је речено да је образован као посебно стално радно тело СО Пландиште. Задаци Савета су да се стара у области заштите права пацијената, у области јавног здраваља и Чл.15 Закона о јавном здрављу а обавља и друге послове и задатке у складу и на начин одређен одредбама Статута општине Пландиште, Пословника Скупштне општине и других аката.

Разматран је и Извештај о имплементацији Плана јавног здравља о спроведеним активностима у 2020. години у оквиру којег је речено да је План усвојен за период 2018-2025. годину и да се средства за његову реализацију обезбеђују из буџета Општине, од донатора и из других извора. Из буџета Општине издвојена су средства за спречавање и сузбијање болести и водећих ризика по здравље становника општине, за куповину трачица и ланцета, такође је урађен Катастар загађивача на локланом нивоу и идентификовање дивљих депонија које у уклоњене у четири насељена места. Планирана је и активност „Унапређење знања и понашања становништва општине у вези са очувањем и унапређењем здравља и смањивањем фактора ризика“ која је обустављена због мера против COVID-a. Разматран је и Извештај о раду интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом за 2020. годину у оквиру којег је речно да Комисија подржава укупно 23-је деце. Комисија предлаже јединици локалне самоуправе следеће услуге које су потребне као додатна подршка деци, ученицима и одраслима: Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, продужени боравак у школи, награду за запослене у установама образовања и васпитања који су остварили посебне успехе у пружању додатне подршке, дневне боравке за децу са сметњама у развоју, сензорне и музичке собе, екскурзије и летовања, педагошке асистенте, обука за личне пратиоце  и обезбеђивање да се услуге додатне подршке финасирају како би биле трајне, сталне, одрживе и у континуитету.

На 20. седници Општинског већа општине Пландиште већници су разматрали и Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда у 2020. години – средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште. У оквиру овог извештаја речено је да су средства коришћена за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, за превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, за поправљање саобраћајне инфраструктуре, за текуће поправке и одржавање и за вертикалну саобраћајну сигнализацију. Након тога, већнци су разматрали и Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2021. годину. У текућој години, Одлуком буџета општине Пландиште предвиђено је два милиона динара која треба да се користе за рад тела за координацију, за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, за превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, за техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и др. органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и за поправљање саобраћајне инфраструктуре.

У сазиву ове седнице Општинског већа општине Пландиште била су и два Решења о употреби текуће буџедсте резерве за потребе Штаба за ванредне ситуације и за потребе Месне заједнице Велики Гај. Последња тачка су била текућа питања. Сви извештаји и решења су једногласно усвојена.

Осим већника, седници су присуствовали Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Scroll to Top