ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Председник СО  Пландиште, Ендре Сабо председавао је 20. седницом СО Пландиште која је одржана упетак,  20.04.2018. године која је на дневном реду имала укупно 12 тачака.

Одборници су прво разматрали и усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину (први допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да се ребаланс ради због прилива средстава и да су укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине повећавају за 11.437.000 динара и то у делу пореза на имовину, пореза на добра и услуге, трансфера других нивоа власти, прихода од имовине и од мешовитих и неодређених прихода. Након тога, одборници донели Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да се Одлука доноси због Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе са којим постојећа Одлука није усаглашена у делу који се односи на равноправни статус запослених у Кабинету председника општине. Речено је и да се неопходност измена постојеће организације Општинске управе огледа и у потреби за променом надлежности постојећих организационих јединица. (донета је нова Одлука о матичним подручјима на територији општине Пландиште). За спровођење предложених одредби Одлуке о организацији општинске управе општине Пландиште није потребно обезбедити додатна финансијска средстав у буџету општине, с обзиром да ће функционисати са истим бројем запослених.

Након тога, одборници су донели и Одлуку о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам„ Панчево. У оквиру ове тачке је речено да се предузеће оснива као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем градом Панчево и другим јединицама локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Такође је речено да општина Пландиште оснива ЈП “Урбанизам“ Панчево као заједничко јавно педузеће у циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине.

На последњој седници СО Пландиште донета је и Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамено-пословним зградама на територији општине Пландиште.

Након тога, усвојено је Решење о давању сгласности на уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давање овлашћења председнику општине Пландиште, Јовану Репцу за потписивање уговора о јавно –приватном партнерству.

На 20. седници, одборници су донели Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, о разрешењу и именовању члана Комисије за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине и Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за информисање.

Претпоследња тачка била су одборничка питања.

Scroll to Top