ИЗВЕШТАЈ СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ПРОМЕНА ПОСЛОВНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

            Последња,  24. седница Скупштине општине Пландиште одржана је  уторак,  30.05.2023..године. Седницом је председавао Љубомир Ракић, председник Скупштине општине Пландиште . У раду Скупштине учествовало 12 одборника. Пре усвајања дневног реда, председник је предложио допуну, са још две тачке што је једогласно усвојено тако да је 24. Седница СО Пландиште укупно имала 15 тачака.

            Одборници су прво разматари Предлог Одлуке о приступању промени Пословника Скупштине општине Пландиште за који  је речено да је промена Пословника неопходна због усаглашавања са Законом о локалним изборима, Законом о родној равноправности, Законом о  правима пацијената и и законом о јавном здрављу који су донети након ступања на снагу важећег Пословника. Након тога, одборници су разматрали и усвојили Одлуку о одређивању надлежног органа за спровођењље поступка давања пољопривредног земљишта и државној својини у непољопривредне сврхе по којој се  Председник Општине одређује као орган надлежан за спровођење овог поступка. На 24.седници СО Пландиште усвојен је и  Годишњи план заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште.као и Одлука о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода .

          Одборници су на последњој седници разматрати и  усвојили Решења о измени Решења о образовању Комисије за планове у оквиру које је за новог секретара комисије изабран Драган Миљковић, дипл.правник из Пландишта.  На последњој седници СО Пландиште усвојен је и Програма одржавања јавних површина за 2023.годину, на основу којег ће ЈП Полет Пландиште одржавати јавне површине које су у надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са одобреним буџетом , према приоритетима.

            Одборници су усвојили и Извештај о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2023.годину, Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиштеза период јануар-децембар 2022.године који се подноси по основу Закона о правима пацијената,  као и Решења о утврђивању престанка права доктора медицине , Николе Благојевића из Ниша за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и право на издавање о смрти као и  Решења о одређивању доктора медицине, Ане Бабуц Крду, Флорине Ранковић и Дине Пилавџић за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и право на издавање потврде о смрти. Ма овој седници усвојено је и  Решење о висини накнаде за рад председника и чланова управних и надзорних одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште и Народне библиотеке Пландиште,, Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута народне библиотеке Пландиштзе у делу члана који се односи на именовање директора Библиотеке кога по овом Решењу именује и разрешава купштина општине на предлог управног одбора  а на основу јавног конкурса претходно спроведеног.

            Одборници су усвојили и  Решења о давању овлашћења за правну заштиту имовинских права и интереса Општине Пландиште адвокату из Панчева Милошу Василије. Последње две тачке које су усвојене као допуна дневног реда биле су Престанак мандата  члана Надзорног одбора ЈП „Полет“ Пландиште, Дијане Маџовски из Пландишта,као представнику оснивача и именовање новог члана, Душице Чабиловски, дипломираног економисте из Пландишта, представник оснивача.

            Седници су присуствовали председник општине, Јован Репац, заменик председника општине, Душан Ћурчић и наченица Општинске управе, Александра Одавић Мак.

                 Све одлуке и решења донета су једногласно.

Scroll to Top