ИЗВЕШТАЈ СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња, 26. седница Скупштине општине Пландиште одржана је у петак, 15. 03.2019. године. Седницом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо који је на самом почетку предложио допуну дневног реда са још 5 тачака. Тако да су одборници разматрали укупно 11 тачака дневног реда.

Прво су усвојили оставку одборника Арпада Ендреса и уместо њега потврдили манадат одборнику Душану Везмару са коалиционе изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ као припадник политичке странке Српске напредне странке. Након тога одборници су разматрали и једногласно усвојили Одлуку о мрежи јавних основних школа са територије општине Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да мрежу основних школа чине основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште са издвојеним одељењима у Маргити, Јеремновцима, Барицама, Великом Гају и Купинику, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда са издвојеним одељењем у Милетићеву и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица са издвојеним одељењем у Старом Лецу. Одлука о мрежи основних школа предложена је на основу критеријума које је донела Влада Републике Србије, водећи рачуна о броју ученика у насељеним местима и о праву и доступности образовања сваког детета. Након тога, одборници су донели Одлуку и о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Пландиште. Мрежу предшколских установа у општини Пландиште чине: Прешколска установа „Срећно детињство“ у Пландишту, објекат предшколске установе у седишту, простори у основним школама и издвојеним одељењима школа и простор у приватној својини. Одборници су изгласли и Одлуку о образовању Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта а након тога и Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште. У вези са овом тачком је речено да се у Одлуци о организацији Општинске управе општине Пландиште у члану 44. после речи „школску спрему“ бришу се речи „положен стручни испит за рад у органима државне управе“. Донета је и Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину.

Одборници су једногласно усвојили и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2019. годину. Овим Програмом обухваћене су парцеле предвиђене за отуђење у 2019. години утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и поступак и начин давања у закуп грађевнског земљишта. Након тога, усвојен је и Програм коришћења средстава од наплата накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2019. годину.             Након тога, једногласно је дата сагласности на Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар – децембар 2018. године. У оквиру ове тачке речено је да Савет за здравље функционише као радно тело СО Пландиште од новембра 2017. године са задатком да заштити права пацијената у области заштите права пацијената, у области јавног здраваља и да обавља и друге послове и задатке у складу и на начин одређен одредбама Статута општине Пландиште, Пословника СО и Пословника о раду Савета за здравље. У извештајном периоду није било упућених приговора о повреди појединачних права пацијената Савету за здравље.

На 26. Седници СО Пландиште, образовани је Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште и Савет за безбедност општине Пландиште а након тога је разрешен један члан и именован нови члан Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште. У оквиру одборничких питања, постављено је питање изградње капеле у Маргити и побољшања уличне расвете. На оба питања одговорио је председник општине, Јован Репац који је присутвовао седници СО Пландиште. У вези са капелом је речено да се већ извесно време чека сагласност ресорног министарства јер земљиште на којем би се капела градила није општинско већ државно а у вези са расветом је речено да МЗ треба једним дописом да обавести Општину о местима где расвета треба да се ојача.

Након завршене седнице СО Пландиште, Женска мрежа одборница је одржала састанак.

Scroll to Top