ИЗВЕШТАЈ СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

У понедељак, 24.02.2020. одржана је 35. седница Скупштине општине Пландиште. Председавајући, Ендре Сабо, председник СО Пландиште је предложио допуну дневног реда са 2 тачке, која је једногласно усвојена тако да је уместо 14, седница укупно имала 16 тачака дневног реда.

Одборници су прво разматрали и усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Први допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да је Првим ребалансом буџет планиран на вишем нивоу за 95 милиона тако да буџет за 2020. годину износи 645 милиона 681 хиљада динара. По овој Одлуци највеће промене су се десиле у разделу за Општинску управу, за Дом здравља „1. Октобар“, ЈП „Полет“ Пландиште и Месне заједнице. Ребалансом су, између осталог, предвиђена средства и за санацију, адаптацију и доградњу основне школе „Доситеј Обрадовић“, одељење у Маргити, за иградњу капеле у Маргити и Хајдучици и набавку и уградњу светиљки у свим насељеним местима у општини Пландиште. На овој седниции одборници су усвојили и Одлуку о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годину. Oдлуком се одобрава да ревизију завршног рачуна изврши лице које испуњава услове за обављање послова ревизије. Поступак набавке за услуге ревизје завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годину врши се у складу са Законом о јавним набавкама.

Одборници су једногласно донели и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште. Општина Пландиште овом Одлуком обезбеђује право на дневне услуге у заједници: 1. Помоћ у кући за одрасла лица са инвалидитетом и старија лица и 2. Помоћ у кући за децу са сметњама у развоу.

На последњој седници СО Пландиште усвојен је и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2020. годину, којим су обухваћене парцеле предвиђене за отуђење у 2020. години. Програмом се утврђује рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и поступак давања у закуп грађевинског земљишта. Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским актима и Одлукама општине Пландиште. Отуђење грађевинског земљишта које се налази у јавној својини општине Пландиште спроводи се у поступку јавног надментања или прикупљањем писмених понуда на основу спроведених јавних огласа. Након тога усвојен је и Програм коришћења средстава наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2020. годину којим се планирају приходи који ће бити остварени од накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште, као и план коришћења тих средстава.

Одбрници су једногласно усвојили и Решење о давању сагласности на усаглашавање капитала предузећа Јавног предузећа „Полет“ Пландиште. Ово Решење се даје ради усаглашавања капитала предузећа које се води у пословним књигама у износу од 47.738.000,00 динара са уписаним капиталом регистрованим у АПР-у у износу од 11.414.820,00 динара.

На дневном реду 35. седнице СО Пландиште било је и давање сагласности на Финансијски план Историјског архива Бела Црква за 2020. годину као и давање сагласности на Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште и Извештај о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2019. годину. Нако тога, одборници су донели Решење о разрешењу члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Пландиште у сталном саставу а затим и Решење о именовању нових чланова као Решење о разрешењу и именовању новог члана Управног одбора Центра за социјални рад Пландиште. Једногласно је усвојено и Решење о образовању Стручне комисије за израду Годишњег плана и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта као и Решење о образовању Комисије за планове.

            Последња тачка била су Одборничка питања.

Scroll to Top