ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“

На основу чл. 36. ст. 1. тачка 2) и 61. Закона о јавним набавкама, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-530/20 од 06.02.2020. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-72/2020-II од 18.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4-73/2020-II од 18.02.2020. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – услуга одржавања информационог система ХЕРМЕС.

Комплетну Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

 

Scroll to Top