ИЗВЕШТАЈ СА 70. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОДОБРЕНА ИСПЛАТА НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

Председник општине Пландиште, Јован Репац председавао је 70. седницом Општинског већа општине Пландиште која је одржана у уторак,  17.04.2018. године. Пре усвајања, на предлог председника Општине,  дневни ред је проширен са још две тачке.

После усвајања записника са 67., 68. и 69. седнице, већници су прво утврђивали Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину (први допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да се ребаланс ради због прилива средстава и да су укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине повећавају за 11.437.000,00 динара и то у делу пореза на имовину, пореза на добра и услуге, трансфера других нивоа власти, прихода од имовине и од мешовитих и неодређених прихода. Након тога, већници су утврдили Предлог одлуке о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево. У оквиру ове тачке је речено да се предузеће оснива као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем градом Панчево и другим јединицама локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Такође је речено да општина Пландиште оснива ЈП “Урбанизам“ Пнчево као заједничко јавно педузеће у циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине.

На дневном реду 70. седнице Општинског већа било је и утврђивање предлога Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да Одлука није усклађена у делу који се односи на равноправни статус запослених у Кабинету председника Општине. Овом одлуком промениле би се надлежности постојећих организационих јединица (донета је нова Одлука о матичним подручјима на територији општине Пландиште). Такође је речено да за спровођење предложених одредби Одлуке о организацији општинске управе општине Пландиште није потребно обезбедити  додатна финансијска средстав у буџету општине, с обзиром да ће функционисати са истим бројем запослених.

Већни су на последњој седници Општинског већа утврдили и предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамено-посовним зградама на територији општине Пландиште.

Након тога, разматрани су и усвојени предлог Решења о давању сгласности на уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давање овлашћења председнику општине Пландиште, Јовану Репцу за потписивање уговора о јавно –приватном партнерству.

Већници су на 70. седници Општинског Већа донели Решење о одобравању исплате новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште у износу од 50 хиљада динара.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.

Scroll to Top