ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 17/2019 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 86/2015 и 41/2019), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 4-204/2019-II од 01.07.2019. године, Општина Пландиште у својству наручиоца позива све заинетеросаване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – „Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избегличких породица“, ЈНМВ 17/2019, интерни бр 4-207/2019-01IV у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top