ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ЈН 16/2019

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-200/2019-II, од 21.06.2019. године   и   Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 4-201/2019-II, од 21.06.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНИЈЕ Број ЈН 16/2019.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Питања и одговоре можете погледати овде.

Измену Конкурсне документације можете погледати овде.

Обавештење о продужењу рока можете погледати овде.

Измену Конкурсне документације можете погледати овде.

Обавештење о продужењу рока можете погледати овде.

Обавештење о обустави поступка можете погледати овде.

Одлуку о обустави поступка можете погледати овде.

Scroll to Top