ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 23/2019 – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште,  (у   даљем   тексту:   Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара бр 23/2019 – „НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погелдати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top