ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

На основу Закона о јавним набавкама, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 11/2020 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 11/2020, припремљена је Јавна набавка: Превоз ученика средњих школа са територије општине Пландиште за школску 2020/2021.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде. 

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top