ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 27/2019 – Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у   даљем   тексту:   Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку услуга „Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе“. Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне у отвореном поступку, у складу са Законом  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.  124/2012,  14/2015  и  68/2015)  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговорма можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top