ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 4-133/2020-II од 28.04.2020 и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку бр.4-132/2020-II од 28.04.2020 припремљена је јавна набавка услуга социјалне заштите „Помоћ у кући“.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top