Javni oglas za dodelu pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima

Komisija za izbor korisnika  za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica

O B J A V LJ U J E

JAVNI OGLAS

„ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE I OSAMOSTALJIVANJE IZBEGLICAMA

I INTERNO RASELJENIM LICIMA NATERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE“

I

Komisija za izbor korisnika  za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica (u daljem tekstu: Komisija)  POZIVA IZBEGLICE I INTERNO RASELJENA LICA SA TERITORIJE OPŠTINE PLANDIŠTE  DA SE PRIJAVE  NA JAVNI OGLAS „ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE I OSAMOSTALJIVANJE  IZBEGLICAMA I INTERNO RASELJENIM LICIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE“.

II

Predmet oglasa: Dodela pomoći u robi za ekonomsko osamostaljivanje osnaživanje porodica , a u iznosu od najviše  do 150.000 dinara za svaki odobreni grant  koji ima za cilj povećanje ekonomske samostalnosti porodice.

III

Pravo učešća na oglasu:

1. Porodice izbeglica, porodice lica koja su ukinula izbeglički status ili interno raseljena lica smeštena na teriotoriji opštine Plandište.

Potrebno je da podnosioci zahteva i članovi njihovih porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove:

1.1.Izbeglički status/rešenje o ukidanju izbegličkog statusa/registrovano kao interno raseljeno lice

1.2. Da lice ima državljanstvo Republike Srbije (podnet zahtev za prijem)

1.3. Da nisu uključeni u neki drugi integracioni ili povratnički program u 2011. godini

1.4. Da nisu povratnici iz migracije u treće zemlje

1.5. Da imaju jasnu, realnu i održivu poslovnu ideju (sposobnost za rad, ekonomska isplativost, spremnost da registruju poslovnu aktivnost , stečeno iskustvo..)

1.7. Da, u odnosu na vrstu tražene pomoći, korisnik ima osnovne preduslove i mogućnosti za efikasno obavljanje aktivnosti (na primer: korisnici poljoprivrednog granta moraju posedovati odgovarajuće zemljište ili ugovor o zakupu ili korišćenju zemljišta na najmanje dve godine; korisnici pomoći namenjenoj stočarstvu moraju posedovati adekvatan objekat za smeštaj stoke; korisnici omoći  namenjene kupovini priključne mašine moraju imati traktor , i dr).

IV

Pomoć se odobrava u robi kao jednokratna i bespovratna, a najviše do 150.000 dinara.

V

Međusobna prava blackjack i obaveze  u vezi sa dobijenom pomoći po ovom oglasu biće uređena Ugovorom  koji će zaključiti opština Plandište ikorisnik  pomoći.

VI

Uz zahtev za dodelu pomoći koji se podnosi Komisiji, podnosilac je dužan da dostavi:

1.Izbegličku legitimaciju ili ličnu kartu ili rešenje o ukidanju svojstva izbeglice, odnosno legitimaciju interno raseljenog lica za sebe i članove porodičnog domaćinstva

2. Rešenje o prijemu u državljanstvo ili dokaz o podnetom zahtevu za prijem u državljanstvo za sebe i članove porodičnog domaćinstva

3.Izjavu overenu u Opštinskoj upravi, ili Sudu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi integracioni ili povratnički program u 2011. godini

4.Izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da on i članovi njegovog domaćinstva  nisu povratnici iz migracije u treće zemlje

5.Plan za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodice

6.Potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva za poslednjih 6 meseci

7.Izveštaj lekara i/ili rešenje za dokazivanje trudnoće, zdravstvenog stanja i invalidnosti podnosioca zahteva  ili članova njegovog porodičnog domaćinstva

8.Za dokazivanje srodstva, prilaže se izvod  iz matične knjige rođenih, ili izvod iz matične knjige venčanih, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje srodstvo

9.Za ženu nosioca porodičnog domaćinstva i samohranog roditelja, prilaže se potvrda o smrti bračnog druga;rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja  isti daje  izjavu overenu  o Opštinskoj upravu ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili  nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

10.Žrtve seksualnog/porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj Centar za socijalni rad.

Dokazi se podnose u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane opštine, prilikom prijema zahteva.

VII

Rok za podnošenje zahteva  sa pratećom dokumentacijom po ovom oglasu je od   14.03.    2011. godine do  1.04.  2011. godine.

VIII

Zahtev se dostavlja napisan na računaru ili štampanim slovima  na propisanim obrascima Povereniku za izbeglice u Plandištu, Vojvode Putnika 38 u Opštinskoj upravi, kancelarija broj 7.

IX

Zahtevi koji su neblagovremeni, nepotpuni i podneti od strane neovlašćenog lica Komisija neće razmatrati.

X

Bliže informacije se mogu dobiti lično u kancelariji poverenika za izbeglice svakog dana od 8,00 do 14,00 sati  ili na telefon broj  013/861 033 lokal 21.

XI

Zainteresovani koji žele da podnesu zahtev po ovom oglasu dostavljaju  sva dokumenta iz tačke VI i popunjen i potpisan Zahtev koji mogu preuzeti kod poverenika.

XII

Rezultati Konkursa biće objavljeni  na oglasnoj tabli Opštinske uprave u Plandištu, na oglasnim tablama   mesnih kancelarija  na veb portalu opštine www.plandiste-opstina.rs.

XIII

Na predlog liste može se izjaviti prigovor  Komisiji  preko pisarnice opštine  u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste.

Članovi Komisije:

Milorad Kovačević, predsednik

  1. Milica Grijak, članica
  2. Olga Dimitrovski, članica
  3. Jadranka Graovac, članica
  4. Dragoslav Avramović, član
Scroll to Top