Kuće sa okućnicama

Na osnovu člana 10. stava 1. tačke 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-18/2010-01, od 14. juna 2010. godine Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći koja se sastoji u kupovini i donaciji kuća sa okućnicom raspisuje

OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI IZBEGLICAMA KOJA SE SASTOJI U KUPOVINI I DONACIJI KUĆA SA OKUĆNICOM ZA REŠAVANJE STAMBENIH PITANJA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE

 

PREDMET OGLASA

IPravo na Pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i porodice lica koja su bila u statusu izbeglica, a sada imaju prebivalište u Republici Srbiji, a smeštene su u neadekvatnom privatnom smeštaju na teritoriji opštine Plandište (u daljem tekstu Opština).

 IIPomoć se dodeljuje kao bespovratna za kupovinu i donaciju kuće sa okućnicom u kojoj postoje osnovni uslovi za život, a najviše do 620.000 dinara po porodici.Sve izabrane porodice dobiće grant u iznosu do 80.000 dinara koji se u robi dodeljuje porodici u cilju zadovoljavanja potreba korisnika Pomoći kao što su građevinski materijal za adaptaciju, nameštaj, bela tehnika i dr. Nabavku robe će izvršiti Opština u skladu sa zakonom.Na zahtev korisnika Pomoći čija vrednost nepokretnosti koja je predmet donacije ne prelazi 620.000 dinara, deo granta može biti usmeren na plaćanje troškova regulisanja imovinsko-pravnih odnosa:

– plaćanje sudske takse za overu ugovora

– plaćanje troškova poreza na prenos apsolutnih prava

– plaćanje troškova uknjižbe prava svojine nad nekretninom

Porodice izbeglica mogu da učestvuju sopstvenim sredstvima u kupovini kuće sa okućnicom u iznosu ne većem od 310.000 dinara.

 USLOVI I KRITERIJUMI

Kriterijumi za dodelu Pomoći koja se sastoji u kupovini i donaciji kuće sa okućnicom utvrđeni su Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu Pomoći.

Potrebno je da podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove:

1. izbeglički status / rešenje o ukidanju izbegličkog statusa;

2. državljanstvo Republike Srbije/podnet zahtev za prijem;

3. da ne poseduje nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;

4. da nisu uključeni u neki drugi integracioni ili povratnički program za rešavanje stambenih potreba;

5. da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili ili zamenili u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše stambeno pitanje;

6. da nisu povratnici iz migracije u treće zemlje;

7. da su smešteni u neadekvatnom privatnom smeštaju;

8. da porodica ima radno sposobne članove domaćinstva.

 Komisija donosi odluke o dodeljivanju pomoći, na osnovu reda prvenstva sačinjenog prema sledećim kriterijumima ugroženosti:

–          porodice sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina;

–          jednoroditeljske porodice sa detetom/decom ispod 18 godina i/ili studentom do 26 godina;

–          porodice sa dvoje ili više dece ispod 18 godina, porodice sa trudnicama ili sa detetom/decom do 5 godina, bez redovnih mesečnih prihoda , ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do 50% prosečne neto plate na nivou Opštine, po članu domaćinstva);

–          bolesni članovi domaćinstva/članovi domaćinstva sa posebnim potrebama.

–          žena nosilac domaćinstva;

–          žrtve seksualnog/porodičnog nasilja;

 POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Uz zahtev za dodelu Pomoći, koji se preuzima kod poverenika za izbeglice i popunjen podnosi preko pisarnice opštinske upave Plandište u zatvorenoj koverti, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

  1. važeću izbegličku legitimaciju ili ličnu kartu i rešenje o ukidanju stvojstva izbeglice, za sebe i članove porodičnog domaćinstva;
  2. rešenje o prijemu u državljanstvo ili dokaz o podnetom zahtevu za prijem u državljanstvo za sebe i članove porodičnog domaćinstva;
  3. izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;
  4. izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi integracioni ili povratnički program za rešavanje stambenih potreba;
  5. izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili ili zamenili u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje;
  6. izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu povratnici iz migracije u treće zemlje;
  7. potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, za poslednjih šest meseci;
  8. izveštaj lekara i/ili rešenje za dokazivanje trudnoće, zdravstvenog stanja i invalidnosti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva;
  9. za dokazivanje srodstva, prilaže se izvod iz matične knjige rođenih, ili izvod iz matične knjige venčanih, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje srodstvo;

10.  za ženu nosioca porodičnog domaćinstva i samohranog roditelja, prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i i rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

11.  žrtve seksualnog/porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad;

12.  overenu izjavu vlasnika stambenog objekta da je saglasan da isti otuđi u korist podnosioca zahteva, pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom;

13.  overenu izjavu kod nadležnog organa pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom vlasnik stambenog objekta potvrđuje da predmetna nekretnina nije u sporu ili pod teretom;

14.  dokaz o vlasništvu (vlasnički list, list nepokretnosti i sl.), ne stariji od šest meseci.

  Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji. Podnosioci zahteva koji uđu u uži izbor u obavezi su da originalna dokumenta podnesu Komisiji na uvid.

Zahteve koji su neblagovremeni, nepotpuni i podneti od strane neovlašćenog lica Komisija neće razmatrati.

Izjave kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tačaka 3, 4, 5 i 6, kao i 12 i 13 podnose se putem obrasca koji se dobija kod poverenika za izbeglice.

 Za dokazivanje uslovnosti ponuđene nepokretnosti i cene, opis i stručno mišljenje daje stručna služba Opštine, a prodavac dostavlja fotokopiju lične karte i izjavu o rokovima za primopredaju nepokretnosti i drugim uslovima prodaje.

Izabrani korisnik je dužan da pre zaključenja kupoprodajnog ugovora podnese Opštini pisanu izjavu overenu pred sudom ili organom uprave, u prisustvu dva svedoka, da predmetnu nepokretnost neće dati u zakup, prodati, ili na drugi način otuđiti u roku od 5 godina od dana prenosa prava svojine.

IZBOR KORISNIKA

Komisija usvaja predlog liste korisnika koja se objavljuje na oglasnim tablama Opštine i mesnih kancelarija.

Na predlog liste korisnika podnosilac zahteva može uložiti prigovor Komisiji preko pisarnice opštinske uprave, u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste.

Posle provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, Komisija donosi odluku o konačnoj listi korisnika koja se objavljuje na oglasnim tablama  Opštine i mesnih kancelarija.

Na osnovu odluke Komisije i konačne liste, Opština, vlasnik stambenog objekta i korisnik Pomoći zaključuju sporazum u pisanoj formi kojim se regulišu međusobna prava i obaveze potpisnika sporazuma u kome će se korisnik Pomoći obavezati da predmetnu nekretninu ne otuđi najmanje pet godina.

Korisnik Pomoći se obavezuje da zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem pod uslovima navedenim u sporazumu, uz klauzulu o zabrani otuđenja, najmanje 5 godina.

PODNOŠENJE ZAHTEVA 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave putem zahteva. Zahtev se dobija kod poverenika za izbeglice.Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili poštom na adresu:

Opštinska uprava Plandište Za poverenika

Vojvode Putnika 38  26360 Plandište

sa naznakom „Za otkup domaćinstva sa okućnicom“.

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je od 21. juna 2010. do 10. avgusta 2010. godine.

Broj: 9-19/2010-01 U Plandištu, 14. juna 2010. godine                                                Predsednik komisije

Scroll to Top