Oglas o izglaganju plana regulacije za vetrogeneratorsko polje

                        Na osnovu člana 62. stav 3. i člana 63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Službeni glasnik RS“ br. 31/2010) Opštinska uprava opštine Plandište objavljuje

 O GLAS
O IZLAGANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA VETROGENERATORSKO POLJE “PLANDIŠTE – 1“ I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU NA JAVNI UVID

1.

             IZLAŽE SE na javni uvid u celosti nacrt Plana detaljne regulacije za vetrogeneratorsko polje “Plandište 1“  i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, u periodu od 08.09.2010. do 08.10.2010.godine svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

 2.

             Plan i Izveštaj će biti izloženi u maloj sali Skupštine opštine Plandište, ulica Vojvode Putnika 38 u Plandištu.

3.

             Zainteresovana lica mogu stavljati primedbe na predlog plana i izveštaja i iste dostaviti u periodu izlaganja plana, u pismenom obliku Komisiji za planove skupštine opštine Plandište na adresu Skupština opštine Plandište, Vojvode Putnika 38. sa naznakom “Za plan detaljne regulacije za vetrogeneratorsko polje“.

 4.

             Sednica komisije za planove Skupštine opštine Plandište na kojoj će se razmatrati prispele primedbe biće održana dana 19.10.2010.godine sa početkom u 13,00 sati u maloj sali Skupštine opštine Plandište, u Plandištu, ulica Vojvode Putnika br. 38.

            Ovim se pozivaju sva lica koja dostave pismene primedbe na plan i izveštaj da iste obrazlože na sednici Komisije za planove Skupštine opštine Plandište, navedenog datuma.

 

OPŠTINA PLANDIŠTE
Opštinska uprava
Broj: 350-48/2010-01
Dana: 07.10.2010.godine
P l a n d i š t e                                                          

                                                                

                                                                                                  N A Č E L N I K
                                                                                         
  Gordana Maričić, dipl.pravnik s.r.

Scroll to Top