ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15,113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/09, 32/13 и

14/22  –  др.  закон), Акционог  плана  за  период  од  2024.  до  2026.  године  за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РСˮ, број 22/24) и чл. 42. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана

05. априла 2024. године Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив незапосленима Ромске националности за доделу субвенција за самозапошљавање у 2024. години.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Неопходну документацију можете преузети овде.

Информације се могу добити у свакој организационој јединици Националне службе преко Позивног центра телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни   позив   је   отворен   од   дана   објављивања   у   средствима   јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15. мај 2024. године.

Scroll to Top