ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналне, инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019) оглашава Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Пландиште.

Комплетан текст Јавног увида у Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Пландиште можете погледати/преузети овде.

Нацрт Просторног плана општине Пландиште можете погледати/преузети овде.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

DWG формат

Барице
Велика Греда
Велики Гај
Дужине
Јерменовци
Маргита
Милетићево
Хајдучица

Рефералне карте

ПДФ формат

Барице
Велика Греда
Велики Гај
Дужине
Јерменовци
Маргита
Милетићево
Хајдучица

Рефералне карте

Услове можете можете погледати/преузети овде.

Scroll to Top