Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke

Na osnovu člana 35 Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 40 stav 1 tačka 10 i 120  Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj:16/2008), a po dobijenoj Saglasnosti Matične biblioteke iz Pančeva broj 250 od 17. 06.2010, Skupština opštine Plandište,  na sednici održanoj 05.07.2010. godine, donela je

R E Š E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORKE NARODNE BIBLIOTEKE PLANDIŠTE

I
JUNAČKOV BILJANA, diplomirani filozof iz Velike Grede, imenuje se za direktorku Narodne biblioteke Plandište.

II

Mandat imenovane traje četiri godine.

III
Prava i obaveze direktorke biće uređene Ugovorom o radu zaključenim između Upravnog odbora Narodne biblioteke Plandište i direktorke.

IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu opština Plandište“.

SKUPŠTINA OPŠTINE PLANDIŠTE

Broj:02-38/2010-01
Dana: 05.07 2010 godine
Plandište                                                                                                  Predsednica Skupštine
Jagoda Banjanin, dipl. veterinarka, s.r.

Scroll to Top