ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује: 

Ј А В Н И   У В И Д
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

„ВИП МОБИЛЕ“ ДОО Београд, улица Милутина Миланковића 1ж, Београд поднео је дана 17.12.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Радио-базне станице за мобилну телефонију „BA1411_01 PA_Margita“ на кат. парц. бр. 555 КО Маргита, улица Маршала Тита бб, Маргита, Општина Пландиште.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 16, радним данима у времену од 8 до 13 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Scroll to Top