Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду,  у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и  бр.36/2009), објављује:

Ј А В Н И   У В И Д
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

„ALTER BIOGAS I” доо, Хајдучица, улица Жомбек број 1, поднео је дана 16.07.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ капацитет 999 kWel на кат. парц. бр. 1701/13 КО Хајдучица, Општина Пландиште.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 1, радним данима у времену од 08 до 13 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Општинска управа ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.