ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У СРБИЈИ

Унапређење дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти код пројеката јавно-приватног партнерства на локалном нивоу

Захваљујући Закону о Јавно приватном партнерству који је усвојен 2011. године први пут је уведен појам јавно-приватног партнесрства који представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора код заједничког спровођења пројеката од од јавног значаја. Овај облик сарадње би требало да спаја одговорност власти која брине о јавном интересу , са једне стране и управљачке способности, флексибилност и економичност приватног сектора, са друге . Концепт јавно приватног партнерства омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин чиме се постиже већа ефикасност у коришћењу јавних ресурса и бољи квалитет услуга. Са економског аспекта, подразумева се да ће средства уложна у пројекат донети већу вредност у односу на конвенционално финасирање(финансирање из буџета, задуживање код банака…) Укључивање приватног сектора такође доноси и одређени ниво знања и стручности који обично недостаје јавном сектору, нарочито у  областима као што је енергетска ефикасност. Са социјалног аспекта, ови пројекти морају да узму у обзир задовољење друштвених и социјалних потреба грађана.

Имајући све ово у виду, општина Пландиште је 2018. године, реализујући пројекат прекограничне сарадње под називом “Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу ефикасност“ који се односи управо на енергетску ефикасност, односно на замену постојеће расвете, новом лед расветом у Пландишту и свим осталим насељеним местима у Општини, ушла са овим пројектом у јавно – приватно партнество које би ове године а посебно наредне требало јасно да покаже предност овог партнерства и бенефите. Иако општина Пландиште има веома развијену сарадњу са локалним организацијама цивилног друштва, она није укључила организације цивилног друштва, као ни друге интересне групе из приватног сектора у току припреме пројекта ЈПП. Важно је да се истакне да постоји воља од стране локалне самоуправе Пландиште да подржи локалне ОЦД у различитим аспектима, што значајно доприноси развоју цивилног сектора. Поред финансијске подршке која се на годишњем нивоу одваја из локалног буџета за ОЦД, ова општина пружа и друге видове подршке. Тако је општина Пландиште обезбедила превоз заинтересованим представницима ОЦД из Пландишта до Општине Бечеј, где се у оквиру пројекта ”Унапређење дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти код пројеката јавно – приватног партнерства на локалном нивоу”, одржала радионица, са циљем да се остваре нови контакти и могућa сарадња између ОЦД из различитих средина.

На основу искустава општина из европских земаља, пројекат позива и указује на значај дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти који, како је пракса показала, јасно казује на лакше и ефикасније решавање проблема који утичу на свакодневни живот грађана.

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра у Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи уследећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација,миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана крозсарадњу са Владом Републике Србије.

Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра у Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи уследећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација,миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана крозсарадњу са Владом Републике Србије.

Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Scroll to Top