УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада је донела Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 33 од 11. марта 2022, 48 од 15. априла 2022, 53 од 2. маја 2022, 69 од 24. јуна 2022.).

Комплетан текст Уредбе можете погледати ОВДЕ.

Scroll to Top