ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТИМ РЕШЕЊИМА КОЈИМА ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носилаца доле наведених пројеката спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку донета су доле наведена Решења којима је утврђено да за предметне пројекте није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за наведене карактеристике пројеката, уз примену прописаних минималних услова, важећих техничких норматива и стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни утицаји на чиниоце животне средине у току коришћења пројекта:

 1. BIOGAS TECHNOLOGY ONE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2891 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-44/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY TWO” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2895 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-45/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY THREE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2894 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-46/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FOUR” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2893 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-47/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FIVE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2892 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-48/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SIX” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2896 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-49/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SEVEN”доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2900 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-50/2019-02-IV од 26.12.2019. године

8.  BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT” доо Вршац, доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц.  бр. 2899 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-51/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY NINE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2898 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-52/2019-02-IV од 26.12.2019. године

     10. BIOGAS TECHNOLOGY TEN” доо Вршац, доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2897 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-53/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY ELEVEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2902 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-54/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY TWELVE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2906 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-55/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY THIRTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2905 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-56/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FOURTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2904 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-57/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FIFTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2903 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-58/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SIXTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2907 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-59/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SEVENTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2911 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-60/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY EIGHTEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2910 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-61/2019-02-IV од 26.12.2019. године

 1. BIOGAS TECHNOLOGY NINETEEN” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2909 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-62/2019-02-IV од 26.12.2019. године

    20. BIOGAS TECHNOLOGY TWENTY” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, Пројекат „Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна“ биогасно постројење на кат. парц. бр. 2908 КО Маргита и лагуна на катастарској парцели број 2889 КО Маргита, Општина Пландиште.

Решење број 501-63/2019-02-IV од 26.12.2019. године

Донета одлука се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) .

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, а подноси се преко овог органа.

Scroll to Top