Odluka o Opštinskoj upravi Plandište

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl. Glasnik RS», br. 129/2007), člana 40. tačka 7), člana 80. stav 1. i člana 121. stav 1. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište, br. 16/08),  Skupština opštine Plandište donela je,

ODLUKU O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PLANDIŠTE

( prečišćen tekst)

(„Službeni list opštine Plandište br. 16/08, 18/08, 23/08 i 24/08)

Član 1.

Za vršenje poslova lokalne samouprave u opštini Plandište (u daljem tekstu: opština), utvrđene Ustavom, zakonom i statutom, obrazuje se opštinska uprava.

Član 2.

Opštinska uprava:

1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje predlažu Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

2. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća

3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organa iz izvornog delokruga opštine;

4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;

5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;

6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće.

Član 3.

Rad opštinske uprave dostupan je javnosti  na način utvrđen zakonom i statutom opštine.

Član 4.

Zaposleni u opštinskoj upravi dužni su da svoje poslove obavljaju stručno, ne rukovodeći se pri tom svojim političkim ubeđenjima, niti ih u obavljanju poslova mogu izražavati i zastupati.

Član 5.

Opštinska uprava se obrazuje kao jedinstven organ.

U okviru opštinske uprave obrazuju se osnovne organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova kao odeljenja.

Osnovne organizacione jedinice obavljaju poslove u skladu sa zakonom, statutom opštine i ovom odlukom.

Član 6.

U Opštinskoj upravi obrazuju se sledeća odeljenja:

-Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove,

-Odeljenje za privredu, finansije, planiranje i građenje.

Član 7.

Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove vrši poslove koji se odnose na: zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti osnovnog obrazovanja, primarne zdravstrvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture, informisanja,  ostvarivanja nadzora nad zakonitošću rada ustanova u oblasti društvenih delatnosti čiji je osnivač opština; vrši poslove u vezi zbrinjavanja izbeglica na teritoriji opštine; vrši poslove za boračku i invalidsku zaštitu; unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave; primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku u opštinskoj upravi; izbor odbornika za Skupštinu opštine; vođenje registra stanovnika i opšteg biračkog spiska; poslovi prijemne kancelarije – pisarnice i arhive; overu potpisa rukopisa  i prepisa; izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama; nadzor nad radom mesnih kancelarija; matične knjige, knjige državljana; rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari, a to ne može da se utvrdi ni po prirodi stvari; mirovna veća; upotrebu grba i zastave opštine; vođenje personalne evidencije u vezi sa radnim odnosima; korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme; korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija; obezbenje racionalnog korišćenja poslovnog prostora; prevoz motornim vozilima i druge servisne usluge; operativne poslove za opštinski centar za obaveštavanje i poslove odbrane; poslove tekućeg investicionog održavanja i obezbeđivanja poslovnih zgrada; obavlja poslove za potrebe predsednika opštine, Skupštine opštine, opštinskog veća i njihovih tela; vrši  stručne i organizacione poslove koji se odnose na: pripremanje sednica, obradu akata usvojenih na sednicama; sređivanje evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu predsednika opštine, Skupštine i opštinskog veća; pružanje stručne pomoći odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose Skupštini i njenim telima; pružanje stručne pomoći odbornicima; pribavljanje odgovora i obaveštenja koje odbornici traže; predstavke i predloge građana; pružanje pravne pomoći građanima; izbor imenovanja i postavljenja; vođenje odgovarajućih evidencija; protokolarne poslove za potrebe predsednika opštine, Skupštine i opštinskog veća; vrši proveru usaglašenosti normativnih akata (odluka, rešenja i zaključaka) koje donosi predsednik opštine, Skupštin opštine  i Opštinsko veće sa zakonom i drugim propisima i druge poslove.

Član 8.

Odeljenje za privredu, finansije, planiranje i građenje vrši poslove koji se odnose na: poljoprivredu, zadrugarstvo; šumarstvo; vodoprivredu; turizam i ugostiteljstvo; zanatstvo; robne rezerve i snabdevanje stanovništva; pripremu i realizaciju budžeta i završnog računa; praćenje ostvarivanja javnih prihoda budžeta; organizaciju finansijskih i računovodstvenih poslova budžeta; inspekcijski nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava; samodoprinos, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa posebnih namena i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja za potrebe opštinske uprave; vršenje obračuna revalorizacije i otkupa stanova; pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama po posebnim ugovorima; obavljanje imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti opštine; upravljanje, korišćenje i raspolaganje nepokretnostima opštine; promet zemljišta i zgrada, prodaju stanova i dr.; uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti; staranje o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti; praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih  funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, javne rasvete, saobraćaja i dr. u skladu sa zakonom); prati donošenje programa i planova komunalnih preduzeća na teritoriji opštine i njihovu realizaciju; vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih delatnosti; vodi registar ulica, trgova i zgrada i odrećuje kućne brojeve; prati ostvarivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta; izdaje odobrenja za građenje; obezbeđuje tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za objekte komunalne infrastrukture za koje opština ustupa gradsko građevinsko zemljište; stambenu izgradnju i održavanje stambenih zgrada; obavlja poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata i površina od značaja za opštinu; vanlinijski prevoz putnika; taksi prevoz; poslove u vezi sa cenama stambeno-komunalnih usluga; proveru ispravnosti tehničke dokumentacije; pripremu za donošenje i sprovođenje urbanističkih planova; evidentiranje bespravno izgrađenih objekata i njihovo usklađivanje sa planskim aktima; izdavanje odobrenja za građenje; tehnički pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za objekte za koje je nadležna opština; izdavanje dozvole za obavljanje samostalne delatnosti; vođenje registra radnji; izradu nacrta programa razvoja male privrede; prostorni razmeštaj objekata male privrede; analitičko praćenje stanja u privatnoj svojini; poslove koji se odnose na mere zaštite u planiranju i izgradnji objekata; zaštitu vazduha; zaštitu zemljišta; zaštitu šuma; zaštitu voda; zaštitu biljnog i životinjskog sveta; zaštitu prirodnih dobara i zaštitu od buke; zaštitu od otpadnih i opasnih materija ; držanje i zaštitu životinja; prirodna lekovita svojstva u određenim područjima; obavljanje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti opština i to: građevinske, komunalne, inspekcije zaštite životne sredine i drugih inspekcija u skladu sa zakonom; obavlja i poslove lokalne poreske administracije; obavlja i druge poslove.

Član 9.

Radi objedinjavanja istih ili sličnih poslova koji su međusobno povezani, uspešnijeg izvršavanja poslova iz utvrđenog delokruga odeljenja, pune zaposlenosti i odgovornosti  radnika u njima, mogu se, u njihovom  okviru obrazovati unutrašnje organizacione jedinice (odseci, grupe i dr.).

Član 10.

Za izvršavanje poverenih poslova iz izvorne nadležnosti opštine kao organizacioni oblik opštinske uprave na teritoriji mesne zajednice obrazuju se mesne kancelarije.

Mesne kancelarije se obrazuju za sledeća područja:

1.Banatski Sokolac,

2.Barice,

3.Veliki Gaj,

4.Velika Greda,

5.Dužine,

6.Jermenovci,

7.Kupinik,

8.Margita,

9.Markovićevo,

10.Miletićevo,

11.Stari Lec, i

12.Hajdučica.

Član 11.

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na: lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.); overu rukopisa, prepisa i potpisa; izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom; vršenje poslova prijemne kancelarije za opštinske organe uprave; vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslove za potrebe mesne zajednice; vođenje evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicima mesnog samodoprinosa i slično).

Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri opštinska uprava.

U mesnim kancelarijama se mogu obavljati određeni poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik opštinske uprave, odnosno lice koje on ovlasti, sa predstavnicima organa, organizacija i ustanova za koje obavljaju poslove.

Mesne kancelarije su u sastavu Odeljenja za opštu upravu i skupštinske poslove.

Član 12.

Radom Opštinske uprave rukovodi načelnik.

Za svoj rad i rad opštinske uprave načelnik orgovara Skupštini opštine i opštinskom veću.

Za načelnika opštinske uprave postavlja se lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u organima uprave i najmanje pet godina radnog iskustva.

Član 13.

Načelnika opštinske uprave postavlja opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Načelnik opštinske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih.

Član 14.

Radom osnovnih i drugih organizacionih jedinica opštinske uprave rukovode (u daljem tekstu rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica) i to:

-radom odeljenja-šef odeljenja;

-radom odseka-šef odseka;

-radom grupe-rukovodilac grupe.

Član 15.

Rukovodioci osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica opštinske uprave iz prethodnog člana organizuju i obezbeđuju njihov zakonit i efikasan rad, staraju se o pravilnoj raspodeli poslova na pojedine unutrašnje organizacione jedinice i zaposlene radnike.

Rukovodilac je u izvršavanju poslova iz prethodnog stava dužan da se pridržava naloga i uputstava načelnika opštinske uprave.

Rukovodilac osnovne organizacione jedinice lično je odgovoran načelniku opštinske uprave za svoj rad i za zakonit i blagovremen rad odeljenja.

Rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica u okviru odeljenja odgovaraju za svoj rad i rad organizacione jedinice šefu odeljenja i načelniku opštinske uprave.

Član 16.

Rukovodioce osnovnih organizacionih jedinica raspoređuje načelnik opštinske uprave iz reda zaposlenih u opštinskoj upravi odnosno nakon raspisivanja javnog oglasa ili sporazumnim preuzimanjem zaposlenog iz državnog organa ili organa lokalne samouprave.

Član 17.

Rukovodioce unutrašnjih organizacionoh jedinica raspoređuje načelnik opštinske uprave, na predlog rukovodioca osnovne organizacione jedinice.

Član 18.

Načelnik opštinske uprave i rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica ne mogu vršiti nikakvu javnu i drugu dužnost koja je nespojiva sa njihovim položajem i ovlašćenjima.

Član 19.

Odnos opštinske uprave prema predsedniku opštine, Skupštini opštine i opštinskom veću zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom i statutom opštine.

Opštinska uprava je obavezna da Skupštinu opštine i opštinsko veće obaveštava o vršenju poslova iz svog delokruga.

Član 20.

Odnos opštinske uprave prema opštinskom veću zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom, statutom opštine i ovom odlukom.

Kada se u vršenju nadzora nad radom opštinske uprave utvrdi da pojedina akta nisu u skladu sa zakonom, statutom opštine ili odlukom Skupštine, opštinsko veće može da ih ukine ili poništi, uz nalaganje da se donese novi akt u skladu sa zakonom.

Ukoliko opštinska uprava ne postupa po nalogu i ne donese novi akt, može se pokrenuti pitanje odgovornosti radnika koji je neposredno radio na donošenju akta ili odgovarajućih rukovodećih radnika.

Član 21.

U vršenju prava nadzora nad radom opštinske uprave, Skupština opštine i opštinsko veće mogu da preduzmu odgovarajuće organizacione, kadrovske i druge mere utvđene zakonom, radi obezbeđenja efikasnog izvršavanja zadataka i poslova opštinske uprave.

Opštinska uprava je dužna da, na zahtev Skupštine opštine, opštinskog veća ili nadležnog ministarstva, preduzme odgovarajuće  organizacione, kadrovske i druge mere kojima se obezbeđuje efikasno izvršavanje zadataka i poslova iz njenog delokruga.

Član 22.

Opštinska uprava je dužna da organizuje vršenje odgovarajućih poslova i zadataka iz svog delokruga na način kojim se građanima omogućava da što lakše i u što kraćem postupku ostvaruju svoja prava i izvršavaju obaveze, kao i da im pruža pomoć u ostvarivanju i zaštiti tih prava i obaveza.

Član 23.

Opštinska uprava je dužna da razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, da postupa po njima i o tome obaveštava građane.

Član 24.

Odredbe ove Odluke o odnosima opštinske uprave prema građanima primenjuju se na odnose prema preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, kada odlučuju o njihovima pravima i interesima, na osnovu zakona i propisa opštine.

Član 25.

Međusobni odnosi osnovnih organizacionih jedinica opštinske uprave zasnivaju se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom, statutom opštine i ovom odlukom.

Osnovne organizacione jedinice opštinske uprave dužne su da međusobno sarađuju kada to zahteva priroda poslova i da razmenjuju potrebne podatke i obaveštenja neophodna za rad.

Član 26.

Opštinska uprava obezbeđuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, izdavanjem službenih informacija i obezbeđivanjem uslova za nesmetano obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruga i o svim promenama koje su u veza sa organizacijom i delokrugom rada, rasporedom radnog vremena i dr.

Član 27.

Načelnik opštinske uprave daje informacije o radu opštinske uprave sredstvima javnog informisanja, a može ovlastiti i drugo zaposleno lice da to čini u ime opštinske uprave.

O radu osnovnih organizacionih jedinica informacije daju njihovi rukovodioci.

Opštinska uprava može uskratiti davanje informacija ako njihova sadržina prestavlja državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu.

O uskraćivanju informacija ili drugih podataka i činjenica odlučuje načelnik opštinske uprave.

Član 28.

Opštinska uprava donosi pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i zaključke.

Opštinska uprava može izdavati instrukcije i stručna uputstva i davati objašnjenja.

Član 29.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona i drugih akata.

Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredaba odluka i drugih propisa, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opšti značaj.

Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova opštinske uprave, kao i drugih organizacija, kada vrše poverene poslove opštinske uprave u izvršavanju pojedinih odredaba odluka i drugih propisa.

Rešenjem se odlučuje o pojedinačnim stvarima, u skladu sa odlukama i drugim propisima.

Obaveznom instrukcijom se uređuju obavezna pravila o načinu rada i postupanja opštinske uprave, kao i drugih organizacija kada vrše poverene poslove opštinske uprave, kojima se obezbeđuje uspešno izvršavanje poslova.

Stručno uputstvo sadrži pravila za stručno organizovanje organizacionih jedinica opštinske uprave i za stručan rad zaposlenih u opštinskoj upravi i drugim organizacijama koje vrše poverene poslove.

Objašnjenjem se daje mišljenje koje se odnosi na primenu pojedinih odredbi odluka i drugih propisa.

Član 30.

Rešenja, pravilnike, naredbe i uputstva donosi načelnik opštinske uprave, osim ako odlukom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Član 31.

Opštinsko veće rešava sukob nadležnosti između opštinske uprave i drugih organizacija kada, na osnovu odluke Skupštine opštine, odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka.

Načelnik opštinske uprave rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica opštinske uprave.

Član 32.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave iz okvira prava i dužnosti opštine rešava opštinsko veće, ukoliko zakonom i drugim propisima nije drukčije određeno.

Po žalbi pritiv prvostepenog rešenja druge organizacije, kada u vršenju upravnih ovlašćenja odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama iz okvira prava i dužnosti opštine, rešava Opštinsko veće, ukoliko zakonom i drugim propisima nije drukčije određeno.

Član 33.

O izuzeću službenog lica u opštinskoj upravi rešava načelnik opštinske uprave.

O izuzeću načelnika opštinske uprave rešava opštinsko veće.

Član 34.

Sredstva za finansiranje poslova opštinske uprave obezbeđuju se u budžetu opštine, odnosno u budžetu Republike i AP Vojvodine za obavljanje zakonom poverenih poslova i posebno se evidentiraju u budžetu opštine.

Član 35.

Sredstva za finansiranje poslova opštinske uprave čine:

–          sredstva za isplatu zarada zaposleni, izabranih, imenovanih i postavljenih lica

–     sredstva za materijalne troškove;

–     sredstva za posebne namene;

–     sredstva za nabavku i održavanje opreme; i

–     sredstva za regresiranje godišnjeg odmora i druge posebne naknade i solidarne pomoći.

Predračun sredstava iz prethodnog člana utvrđuje načelnik opštinske uprave, po ovlašćenju predsednika opštine.

Član 36.

Opštinska uprava može ostvarivati prihode svojom delatnošću, kada to ne utiče na redovno obavljanje poslova iz njenog delokruga.

Prihod ostvareni obavljanjem poslova iz prethodnog stava, unose se u budžet opštine.

Član 37.

Sredstva za isplatu zarada zaposlenih, izabranih, imenovanih i postavljenih lica, obezbeđuju se za:

-zarade i naknade zaposlenih;

-zarade i naknade  izabranih, imenovanih i postavljenih lica;

-naknade za neraspoređena lica za čijim je radom prestala potreba.

Član 38.

Sredstva za materijalne troškove obezbeđuju se za:

-nabavku potrošnog materijala, sitnog inventara, ogreva, osvetljenja, zakupa i održavanja

poslovnih prostorija, poštanskih usluga;

-osiguranje i održavanje sredstava opreme;

-putne i druge troškove potrebne za obavljanje poslova opštinske uprave.

Član 39.

Sredstva za posebne namene obezbeđuju se za:

-određene potrebe opštinske uprave u vezi sa poslovima koje vrši (naknade svedocima, troškovi postupka i dr.);

-stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih,

-modernizaciju rada i ostale potrebe.

Član 40.

Sredstva opreme čine inventar i druge potrebne stvari koje opštinskoj upravi služe za njene potrebe, a čiji je vek trajanja duži od jedne godine, ako propisima nije drugačije određeno. Sredstva opreme čine i novčana sredstva namenjena za nabavku opreme.

Član 41.

Za zakonito korišćenje sredstava za plate zaposlenih, izabranih, imenovanih i  postavljenih lica, materijalne i troškove posebne namene, nabavku i održavanje opreme i sredstava za posebne namene odgovoran je načelnik opštinske uprave.

Naloge i druge akte za isplatu i korišćenje iz prethodnog stava potpisuje načelnik opštinske uprave, po ovlašćenju predsednika opštine.

Član 42.

Pored poslova iz nadležnosti opštine, opštinska uprava obavljai poslove državne uprave u određenoj oblasti koje Republika i Pokrajina poveri opštini zakonom ili drugim propisima.

Član 43.

Načelnik Opštinske uprave doneće novi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i drugih pratećih akata u roku do 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 44.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da  važi Odluka o organizaciji opštinske uprave broj : I -011-3/02-01 od 31.05.2002. godine(«Sl. list opštine Plandište», br. 3/2002), kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Plandište broj: 011-14/2004-01 od 12.11.2004. godine.

Član 45

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu opštine Plandište».

SKUPŠTINA OPŠTINE PLANDIŠTE

Broj:020-11/2008-01

Dana: 26.12.2008. god.

Plandište

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jagoda Banjanin, dipl. veterinar

Scroll to Top