Predlog liste korisnika o dodeljivanju pomoći

Na osnovu člana II stava  1. tačke 4.   Rešenja o formiranju komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica broj 9-11/2010-01, a u skladu sa članom  9. i 12. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-10/2010-01,  Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica, na sednici održanoj 30-og jula 2010.godine,donela je

O D L U K U

O USVAJANJU PREDLOGA LISTE KORISNIKA

O DODELJIVANJU POMOĆI

1.Usvaja se Predlog liste korisnika o dodeljivanju pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih  porodica i to:

  1. ĐORĐIĆ GORAN, iz Miletićeva,  Kajmakčalanska 67
  2. ĐUKIĆ MILAN, iz Miletićeva, Drvarska 2/a
  3. VUČKOVIĆ NADA, iz Velikog Gaja,  Sterijina 35/a
  4. POPOVIĆ MILAN, iz B.Sokolca, V.Karadžića br.2.
  5. RAJIĆ ŽELJKO, iz Dužina, B.Jedinstva 44.
  6. JOVANČEVIĆ VERICA, iz Miletićeva, Drvarska 2đ
  7. PAVIĆ DRAGO, iz Velikog Gaja, Sterijina br.24.

2. Na predlog liste korisnika može se uložiti prigovor Komisiji preko pisarnice Opštine na sredsu, Plandište, Vojvode Putnika 38, u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste.

3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Opštine, Mesnih kancelarija i na veb sajtu opštine www.plandiste-opstina.rs

ČLANOVI KOMISIJE:

1.Milorad Kovačević

2.Milica Grijak

3.Olga Dimitrovski

4.Jadranka Graovac

5.Dragoslav Avramović

Scroll to Top