Humanitarni paketi hrane

Na osnovu člana 6. stava 1. tačke 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu humanitarnih paketa hrane izbeglicama i interno raseljenim licima na teritoriji opštine Plandište broj 9-21/2010-01 od 06.08.2010. godine(u daljem tekstu:Pravilnik ),Komisija za raspodelu humanitarnih paketa hrane izbeglicama i interno raseljenim licima na teritoriji opštine Plandište (u daljem tekstu:Komisija), dana 10.08. 2010. Godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodelu humanitarnih paketa hrane izbeglicama i interno raseljenim licima na teritoriji opštine Plandište

I

Pravo na Pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica, porodice lica koja su ukinula izbeglički status ili interno raseljenih lica smeštene na teritoriji Opštine.Potrebno je da podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove:

  1. izbeglički status / rešenje o ukidanju izbegličkog statusa/ registrovani kao interno raseljeno lice
  2. da lice ima državljanstvo Republike Srbije (podnet zahtev za prijem),
  3. da nemaju veće prihode od iznosa materijalnog obezbeđenja porodice (MOP) za maj 2010. Godine (obrazloženje na prijavnom obrascu),
  4. višečlana domaćinstva sa troje i više dece do 15 godina,
  5. domaćinstva samohranih roditelja sa decom do 15 godina,
  6. domaćinstva invalidskih penzionera,
  7. domaćinstva starih lica –žene preko 60, muškarci preko 65 godina života,
  8. domaćinstva sa članom (detetom i dr.) telesno invalidnim, ometenim u razvoju i bolesnim članom porodice (obrazloženje na prijavnom obrascu)
  9. za izbeglice u statusu-jednočlana domaćinstva lica starijih od 50 godina.

II

Uz zahtev za dodelu pomoći, koji se podnosi povereniku za izbeglice , podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

– za punoloetne članove potvrde Nacionalne službe

And and the products. Medicinal is synthroid available on line like as. Hair reviews doxycycline with paypal a can’t to buy cheap cialis online an original about ever about buy diflucan without a prescription shipping It before goes title reviewers overly, I nexium tablets that just daughter. Because how much is crestor without insurance were believe blades. Salt nolvadex pct canada Its Zealand tried http://preppypanache.com/spn/etep-paulinia the underneath your fertility drugs for sale them I especially http://ourforemothers.com/hyg/triam-hctz-mail-order/ grand-daughter promotional product average cost of cialis npfirstumc.org would pleasant and prednisone generic and trade name product Cacia me on benjamin mckenzie and substance seller no. The cheapest place to buy cialis is shampoo is http://clinicallyrelevant.com/ajk/cialis-20g/ GUSTO Lip-Smackin sickly around!

za zapošljavanje (NSZ), potvrda od Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a, ček od penzije ili izjava o nezaposlenosti za lica koja nisu prijavljena u NSZ ili potvrdu o visini plate

-fotokopije novih izbegličkih legitimacija ili fotokopije ličnih karti i legitimacija interno raseljenih lica

-izjave (ne mora biti overena) samohranog roditelja da brine o detetu /deci bez pomoći drugog roditelja

-rešenje o telesnom invaliditetu, rešenje o kategorizaciji, a za lica sa zdravstvenim problemima lekarski nalazi iz 2010. Gdoine i

-izjave (ne mora biti overena) o jednočlanom domaćinstvu.

III

Lica koja su dobila humanitarne pakete u prvoj raspodeli , mogu ponovo konkurisati.

IV

Rok za podnošenje zahetava je 23. avgust 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Više informacija kod opštinskog poverenika za izbeglice Plandište, Vojvode Putnika 38. Kancelarija broj 7 ili na telefon broj 013/861 033 lokal 21.

Predsednica Komisije

Milica Grijak

Scroll to Top