Predlog liste

Komisija za izbor korisnika-izbeglica u okviru saradnje na realizaciji projekta  „Pomoć komesarijatu za izbeglice namenjena izbeglicama kroz pružanje podrške lokalnim akcionim planovima“ finansiranog  od strane  Visokog komesarijata za izbeglice UN, a u vezi pomoći za otkup kuća sa okućnicama    u skladu sa članom 13. Stav 1  Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-18/2010-01 , na sednici održanoj 13. septembra 2010. godine, usvojila je

  PREDLOG LISTE KORISNIKA

– kupovina i donacija kuća sa okućnicama

  I

Pravo na pomoć izbeglicama koja se sastoji u kupovini i donaciji kuća sa okućnicama ostvarile su sledeće porodice:

 CIGANOVIĆ NEBOJŠA IZ B. SOKOLCA, Dobrovoljačka 63

 MILJUŠ RADOSLAV IZ B. SOKOLCA, Dobrovoljačka 26

 NARANČIĆ BISERKA IZ STAROG LECA, V. Mišića br. 6

 PAPUGA BILJANA  IZ KUPINIKA, Banatska 2.

 GRAČAN ŽELJKO IZ B. SOKOLCA Đ. Smederevca 3.

 MILJUŠ GORDANA IZ KUPINIKA,  Drvarska 45

 ŠIKMAN BRANKO IZ MARGITE, L. Ankucić 117

II

Na predlog liste korisnika može se uložiti prigovor Komisiji preko pisarnice Opštine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste, odnosno do 22. septembra 2010. godine.

III

Predlog liste objaviti na oglasnoj tabli Opštine i mesnih kancelarija i na veb sajtu opštine.

Broj: 9-19/2010-01

U Plandištu, 13.09.2010.god.                                                  Predsednica Komisije

                                                                                                                      O. Dimitrovski

Scroll to Top