PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

U skladu sa članom 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br. 36/2009), Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek za opštu upravu, objavljuje OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU, JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta „Farma brojlera Velika Greda II sa saobraćajnim priključkom na put Zrenjanin – Vršac“ na kat. parc. broj 1098/2, 1099, 1102 i deo 2447 KO Velika Greda, Opština Plandište, nosioca projekta preduzeće „VINDIJA“ DOO, Lajkovac, Beogradski put 37. Saglasno članu 20. stav 1 i 2 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, u kancelariji br. 6, u periodu od  04.11.2016. godine do 24.11.2016. godine, svakog radnog dana od 1000 do 1400 časova. U skladu sa članom 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05) zainteresovani organi, organizacije i javnost, za reme trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku Opštinskoj upravi Plandište.

Javna rasprava biće održana u prostorijama Opštinske uprave, dana 28.11.2016. godine u vremenu od 1200-1400 časova.

Scroll to Top