РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Република Србија
АП Војводина
OПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Општинска управа Пландиште

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

о г л а ш а в а
РАНИ  ЈАВНИ  УВИД  ПОВОДОМ  ИЗРАДЕ  
ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички материјал за рани јавни увид ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА елабората за рани јавни увид Измена и допуна Просторног плана општине Пландиште је 15 дана, почев од 24.11.2021. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ИЗЛАГАЊА елабората за рани јавни увид Измена и допуне Просторног плана општине Пландиште је зграда Општине управе општине Пландиште, у Пландишту, улица Војводе Путника бр.38. канцеларија бр. 16. План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs.

ИНФОРМАЦИЈЕ о елаборату за рани јавни увид Измена и допуне Просторног плана општине Пландиште заинтересована правна и физичка могу добити од стручне службе надлежне за послове урбанизма, радним данима у времену од 11. до 13. часова.

ПРИМЕДБЕ на елаборат за рани јавни увид Измена и допуне Просторног плана општине Пландиште за време трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу у писменом облику и предају их у канцеларији бр.16. или путем поште.

Scroll to Top