РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др.закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени  гласник  РС“,  бр.  16/2018),    члана  59.  Статута  Општине  Пландиште  („Сл.  лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Одлуке о поступку доделе и контроле програма/пројеката или недостајућиг дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 5/2021) члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште  за  2022.  годину („Сл.  лист  Општине  Пландиште“,    бр.  6/2022),  Јавног Конкурса за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног  друштва  на  подручју  општине  Пландиште  за  2021.  годину  бр.  401-90/2022-II од 13.05.2022. године и Записника Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштвa бр. 06-116/2022-IV,   Председник општине Пландиште дана 26.07.2022. године, доноси Рeшење о финансирању и суфинансирању програма/пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2022. годину.

Комплетно Решење можете погледати овде.

Scroll to Top