Закључак о измени Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања општине Пландиште у 2018. години

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 61. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 9. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00035/2018-01 од 06.02.2018.године и Закључка општинског већа општине Пландиште бр.401-29/2018-III од 21.02.2018. године, председник општине Пландиште доноси

З А К Љ У Ч А К
о измени Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања општине Пландиште у 2018. години

 

Комплетан текст Закључка о измени Конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018. години можете погледати овде.

Образац 1. – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.

Образац 1.2. Буџет пројекта.

Scroll to Top