ИЗВЕШТАЈ СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Шеснаеста седница Скупштине општине Пландиште одржана је у четвртак, 24.02.2022. године у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, због мера на превенцији и спречавању ширења корона вируса.

Предложени дневни ред допуњен је са једном тачком тако да су одборници укупно разматрали и одлучивали о девет тачака. Седници су присуствовали и председник Општине и заменик председник општине, Јован Репац и Душан Ћурчић и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Прво је разматран предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину, односно Први ребаланс буџета. У оквиру ове тачке је речено да су оновни разлози за Ребаланс повећање пројекција на приходној и повећање и прерасподела средстава на приходној и расходној страни буџета. Такође је речено да је Ребаланс рађен због смањења, односно повећања апропријација где је било недовољно планираних средстава за 2022. годину. Ребаланс је планиран на више, за 58.798,00 динара, што у коначном збиру значи да буџет општине Пландиште за 2022. годину износи 633.862.496,00 динара. У вези са Ребалансом, председник општине, Јован Репац је изјавио да се ребаланс ради са разлогом и да је жеља Локалне самоуправе да се у свим насељеним местима реновирају амбуланте у циљу пружања што боље услуге здравствене заштите свих становника општине Пландиште.

На седници је усвојен, за општину и све мештане, веома важан предлог допуне Плана детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље „Пландиште 1“. Циљ допуне Плана јесте изградња више функционалних целина за производњу електричне енергије из обновљивих извора и тиме стварање услова за прибављање земљишта за површине јавне намене за потребну саобраћајну и техничку инфраструктуру и електроенергетске објекте. Овим изменама и допунама не мења се граница обухвата Плана, мења се број ветрогенератора. Уместо предвиђених 50 ветрогенератора снеге 3-5 МW, биће постављено 33 ветрогенератора, снаге 7MW.

Након тога, одборници су донели Одлуку о грађевинском земљишту којом се уређују услови, начин, поступак и програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште као и Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2022. годину. Донета је и Одлука о измени Одлуке о комуналном реду, за коју је речено да разлог за доношење било усклађивање Одредбе са одредбама Закона о комуналним делатностима и да се односи на вршиоце комуналних делатности који за отпочињање обављања комуналне делатности морају да испуне услове у виду минималне стручне оспособљености кадрова и минималне техничке капацитете. На 16. седници СО Пландиште оформљена је Стручна комисије за планове као и Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Одборници су изгласали измену Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 7. децембра 2020. године а након тога и сагласност на измене и допуне Статута Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, у члану 16. став 2 и у члану 35. Статута.

Scroll to Top