ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗЛАГАЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА ПЛАНДИШТЕ 1 И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија
АП Војводина
OПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Општинска управа Пландиште
Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 55. Став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС” 32/2019)

 о г л а ш а в а
ЈАВНИ  УВИД  ПОВОДОМ  ИЗЛАГАЊА
Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса ветрогенераторског поља Пландиште 1 и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички материјал за јавни увид Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса ветрогенераторског поља Пландиште 1 и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса ветрогенераторског поља Пландиште 1 и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину је 15 дана, од дана објављивања, радним данима од 12 до 14 часова.

МЕСТО ИЗЛАГАЊА Измене и допуне плана и извештаја о стратешкој процени утицаја је зграда Општинске управе општине Пландиште, у Пландишту, улица Војводе Путника бр.38. канцеларија бр. 17. План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs.

ИНФОРМАЦИЈЕ о јавном увиду Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса ветрогенераторског поља Пландиште 1 и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину заинтересована правна и физичка могу добити од стручне службе надлежне за послове урбанизма, радним данима у времену од 12. до 14. часова.

ПРИМЕДБЕ на јавни увид Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса ветрогенераторског поља Пландиште 1 и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину за време трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу у писменом облику и предају их у канцеларији бр.17. или путем поште.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта изложеног планског документа биће организована дана 14.02.2022.године у 11:00 часова, у Малој сали општинске управе општине Пландиште.

ЈАВНА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ биће одржана 14.02.2022. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде општинске управе општине Пландиште.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Scroll to Top