ЈАВНИ УВИД – РЕШЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „20 БИОГАСНИХ ПОСТРОЈЕЊА до 999Kw и ЛАГУНЕ“

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докуената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ бр. 64/2015) Општинска управа општине Пландиште, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗЛАГАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „20 БИОГАСНИХ ПОСТРОЈЕЊА до 999Kw и ЛАГУНЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

  1. ИЗЛАЖЕ СЕ на јавни увид у целости Урбанистички пројекат за потребу урбанистичко-архитектонске разраде локације, за изградњу „20 БИОГАСНИХ ПОСТРОЈЕЊА до 999Kw и ЛАГУНЕ, у периоду од 28.11.2019. до 04.12.2019.године сваким радним даном од 08,00 до 14,00 сати.

 

Комплетно Решење можете погледати овде.

 

Scroll to Top