ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – „НАБАВКА ПЕ ФОЛИЈЕ ЗА ПАТЕНТИРАНИ ПОСТУПАК ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ“

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 86/2015 и 41/2019), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.4-206/2020-II од 29.06.2020. године, Општина Пландиште у својству наручиоца позива све заинетеросаване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – „Набавка ПЕ фолије за патентирани поступак за пошумљавање“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Конкурсну домунетацију можете преузети овде. 

Одлуку о доделу Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top