Пета седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак 09.10.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 13 тачака.

Већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. Годину (Трећи допунски буџет) а након тога и Предлог Одлуке о изменама и допунам Одлуке о одређивању локације за одлагање интерног отпада, Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Пландиште, Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Следе, разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за радну 2019/2020 годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај, Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за радну 2019/2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању у сагласности на Годишњи план рада, Предлог Закључка о покретању иницијативе за кандидата за члана Савета за међунационалне односе Општине Пландиште из редова српске националности са територије оштине Пландиште, Предлог Решења о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња, Предлог Решења о измени Решења о образовању Тима за имплементацију пројекта „Брига о менталном здрављу за инклузиви развој заједнице“, Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са територије Општине Пландиште за школску 2020/2021. годину и Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште.

Последња тачка су текућа питања.