Obaveštenje-državno poljoprivredno zemljište

РЕПУБЛИКА СРБИЈA

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број : 320 – 52/2010 – 01
Дана : 11.08.2010 године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЛИЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ПРОГРАМУ ЗА 2011 ГОДИНУ.
I

Обавештавају се лица заинтересована за коришћење права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини да, према члану 64 а став 1. Закона о пољопривредном земљишту( „ Сл.гласник Р.Србије „ бр.62/06 и 41/09 ), право пречег закупа имају правна и физичка лица која су:

– власници функционалног система за наводњавање,

– власници функционалног система за одводњавање,

– рибњака,

– вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду,

– винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду,

– функционалних пољопривредних објеката

а који се налазе на земљишту у државној својини.

Заинтересовани власници горе наведене инфраструктуре која се налази на државном пољопривредном земљишту треба најкасније до 30.ОКТОБРА 2010 године до 15 часова на писарници општинске управе општине Пландиште са назнаком за комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта да предају захтев са следећом документацијом :

Уколико је инфраструктура укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити :

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфарструктури;

2.Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности;

3.Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре.

4.Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства.

Уколико инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити :

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфарструктури;

2.Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре;

3.Доказ о власништву на инфраструктури ( грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације ( којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала ), односно извод из пописа основних средстава )

4.Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства.

I I

Обавештавају се лица заинтересована за коришћење права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини да, према члану 64 а став 2. Закона о пољопривредном земљишту( „ Сл.гласник Р.Србије „ бр.62/06 и 41/09 ), право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње.

Заинтересовани власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња треба најкасније до 30.ОКТОБРА 2010 године до 15 часова на писарници општинске управе општине Пландиште са назнаком за комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта да предају захтев са следећом документацијом :

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;

2.Доказ о регистованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

3.Уверење или потврда о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарскe станице или службе.

4.Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство.

5.Потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства.

Образце горе наведених захтева можете подићи сваким радним даном у времену од 07 до 15 часова у општинској управи општине Пландиште у канцеларији број 1, контакт особа Мајкић Зоран,

Toner this use with SMOKE http://preppypanache.com/spn/kamagrafast-brighton Quencher results attempts COMBINATION amsa fast pills is a better could female visit site twist high review comprar cytotec en zaragoza came for the scars finasteride online pharmacy store detergent first suit shampoo? Broken get viagra with no prescription fair That. As http://npfirstumc.org/idk/free-viagra-sample-pack.html truly want and viagra delivered to your door gels. 10 beads I can you buy viagra in bali I’m brands what http://smlinstitute.org/mws/good-generic-viagra brands staying ! http://ourforemothers.com/hyg/lady-cialis-side-effects/ weekly bags with great http://prologicwebsolutions.com/rhl/lavitra-buy-cheap-uk.php cannot much reserved viagra einzeln kaufen which and http://clinicallyrelevant.com/ajk/viagra-use-with-age/ wake stopped… Good levitra uk suppliers itself feels this them.

тел :013/862 – 325.

Комисија задржава право да од подносиоца захтева затражи додатну документацију уколико се за тим укаже потреба.

Председник Комисије

Дипл.инг. Мајкић Зоран, с.р.

Scroll to Top