Odluka o dodeljivanju pomoći

Ma osnovu člana II stava 1 tačke 4 Rešenja o formiranju komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica broj 9-11/2010-01, a u skladu sa članom 9 stavom 1 tačkom 3 i članom 12 stavom 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-10/2010-01, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica (u daljem tekstu:Komisija), na sednici održanoj 10. avgusta 2010.godine,donela je

ODLUKU O DODELJIVANJU POMOĆI

 

IDonosi se Odluka o dodeljivanju pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica (u daljem tekstu: Pomoć) na teritoriji opštine Plandište za sledeće korsnike Pomoći i to:

  1. ĐORĐIĆ GORAN, iz Miletićeva, Kajmakčalanska 67
  2. ĐUKIĆ MILAN, iz Miletićeva, Drvarska 2/a
  3. VUČKOVIĆ NADA, iz Velikog Gaja, Sterijina 35/a
  4. POPOVIĆ MILAN, iz Banatskog Sokolca, V.Karadžića br.2.
  5. RAJIĆ ŽELJKO, iz Dužina, B.Jedinstva 44.
  6. JOVANČEVIĆ VERICA, iz Miletićeva, Drvarska 2đ
  7. PAVIĆ DRAGO, iz Velikog Gaja, Sterijina br.24.

IIOpština Plandište i korisnik Pomoći zaključiće ugovor u pisanoj formi kojim se regulišu međusobna prava i obaveze potpisnika ugovora, kao i rok u kome je korisnik Pomoći obavezan da preuzetu pomoć ne sme otuđiti ili uništiti najmanje dve godine.

IIIVlasnik dodeljene pomoći do preuzimanja od strane korisnika je Opština Plandište.

IVOvu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Opštine, Mesnih kancelarija i na veb sajtu opštine www.plandiste-opstina.rs

O b r a z l o ž e nj e

Javni oglas za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbeglicama i interno raseljenim licima na teritoriji opštine Plandište raspisan je 05.05.2010.godine. Na isti je pristiglo ukupno 21 zahtev. Nakon razmatranja podnetih zahteva i izvršene provere uvidom na licu mesta i uvidom u evidenciju drugih organa, Komisija je usvojila predlog liste korisnika o dodeljivanju pomoći 30.07.2010.godine sa ukupno 7 potencijalnih korisnika. Ova Odluka objavljena je na oglasnoj tabli Opštine, mesnih kancelarija i na veb sajtu opštine.

Na predlog liste korisnika uložen je jedan prigovor koga je Komisija na sednici održanoj 10.08.2010.godine jednoglasno odbacila kao neosnovan.

Sredstva za ove namene obezbedila Vlada Republike Srbije putem Komesarijata za izbeglice i opština Plandište

Na osnovu svega iznetog odlučeno je kao u donetoj Odluci.

Odluka je konačna.

DOSTAVITI:

1.Korisnicima

2.Komesarijatu za izbeglice RS

3.Odseku za finansije i budžet

4.Arhivi

PREDSEDNIK KOMISIJE

Kovačević Milorad

Scroll to Top